श्री महाकाली सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ें !

समस्त साधनाओं के लिए पंजिकरण खोल दिए गए हैं, अब आप वेबसाईट पर अपना खाता बनाकर साधनाओं हेतु पंजिकरण कर सकते हैं ! समस्त दीक्षा/साधना/अनुष्ठान एवं साधनापूर्व प्रशिक्षण की त्वरित जानकारियों हेतु हमारी मोबाईल ऐप इंस्टाल करें ! मोबाईल ऐप इंस्टाल करने हेतु क्लिक करें ! या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः । माँ भगवती आप सब के जीवन को अनन्त खुशियों से परिपूर्ण करें ।

श्रीदेव्युवाच ।

पूर्वं हि सूचितं देव कालीनामसहस्रकम् । तद्वदस्व महादेव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ २२-१॥

श्रीभैरव उवाच ।

तन्त्रेऽस्मिन् परमेशानि कालीनामसहस्रकम् । शृणुष्वैकमना देवि भक्तानां प्रीतिवर्द्धनम् ॥ २२-२॥

ॐ अस्याः श्रीकालीदेव्या नाम्नः मन्त्रसहस्रनामस्तोत्रस्य महाकालभैरव ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीकाली देवता । क्रीं बीजं । हूं शक्तिः । ह्रीं कीलकं । धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः ॥

ॐ कालिका कामदा कुल्ला भद्रकाली गणेश्वरी । भैरवी भैरवप्रीत भवानी भवमोचिनी ॥ २२-३॥

कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च मोहिनी । महाकालरता सूक्ंसा कौलव्रतपरायणा ॥ २२-४॥

कोमलाङ्गी करालाङ्गी कमनीया वराङ्गना । गन्धचन्दनदिग्धाङ्गी सती साध्वी पतिव्रता ॥ २२-५॥

काकिनी वर्णरूपा च महाकालकुटुम्बिनी । कामहन्त्री कामकला कामविज्ञा महोदया ॥ २२-६॥

कान्तरूपा महालक्ष्मिर्महाकालस्वरूपिणी । कुलीना कुलसर्वस्वा कुलवर्त्मप्रदर्शिका ॥ २२-७॥

कुलरूपा चकोराक्षी श्रीदुर्गा दुर्गनाशिनी । कन्या कुमारी गौरी तु कृष्णदेहा महामनाः ॥ २२-८॥

कृष्णाङ्गी नीलदेहा च पिङ्गकेशी कृशोदरी । पिङ्गाक्षी कमलप्रीता काली कालपराक्रमा ॥ २२-९॥

कलानाथप्रिया देवी कुलकान्ताऽपराजिता । उग्रतारा महोग्रा च तथा चैकजटा शिवा ॥ २२-१०॥

नीला घना बलाका च कालदात्री कलात्मिका । नारायणप्रिया सूक्ष्मा वरदा भक्तवत्सला ॥ २२-११॥

वरारोहा महाबाणा किशोरी युवती सती । दीर्घाङ्गी दीर्घकेशा च नृमुण्डधारिणी तथा ॥ २२-१२॥

मालिनी नरमुण्डाली शवमुण्डास्थिधारिणी । रक्तनेत्रा विशालाक्षी सिन्दूरभूषणा मही ॥ २२-१३॥

घोररात्रिर्महारात्रिर्घोरान्तकविनाशिनी । नारसिंही महारौद्री नीलरूपा वृषासना ॥ २२-१४॥

विलोचना विरूपाक्षी रक्तोत्पलविलोचना । पूर्णेन्दुवदना भीमा प्रसन्नवदना तथा ॥ २२-१५॥

पद्मनेत्रा विशालाक्षी शरज्ज्योत्स्नासमाकुला । प्रफुल्लपुण्डरीकाभलोचना भयनाशिनी ॥ २२-१६॥

अट्टहासा महोच्छ्वासा महाविघ्नविनाशिनी । कोटराक्षी कृशग्रीवा कुलतीर्थप्रसाधिनी ॥ २२-१७॥

कुलगर्तप्रसन्नास्या महती कुलभूषिका । बहुवाक्यामृतरसा चण्डरूपातिवेगिनी ॥ २२-१८॥

वेगदर्पा विशालैन्द्री प्रचण्डचण्डिका तथा । चण्डिका कालवदना सुतीक्ष्णनासिका तथा ॥ २२-१९॥

दीर्घकेशी सुकेशी च कपिलाङ्गी महारुणा । प्रेतभूषणसम्प्रीता प्रेतदोर्दण्डघण्टिका ॥ २२-२०॥

शङ्खिनी शङ्खमुद्रा च शङ्खध्वनिनिनादिनी । श्मशानवासिनी पूर्णा पूर्णेन्दुवदना शिवा ॥ २२-२१॥

शिवप्रीता शिवरता शिवासनसमाश्रया । पुण्यालया महापुण्या पुण्यदा पुण्यवल्लभा ॥ २२-२२॥

नरमुण्डधरा भीमा भीमासुरविनाशिनी । दक्षिणा दक्षिणाप्रीता नागयज्ञोपवीतिनी ॥ २२-२३॥

दिगम्बरी महाकाली शान्ता पीनोन्नतस्तनी । घोरासना घोररूपा सृक्प्रान्ते रक्तधारिका ॥ २२-२४॥

महाध्वनिः शिवासक्ता महाशब्दा महोदरी । कामातुरा कामसक्ता प्रमत्ता शक्तभावना ॥ २२-२५॥

समुद्रनिलया देवी महामत्तजनप्रिया । कर्षिता कर्षणप्रीता सर्वाकर्षणकारिणी ॥ २२-२६॥

वाद्यप्रीता महागीतरक्ता प्रेतनिवासिनी । नरमुण्डसृजा गीता मालिनी माल्यभूषिता ॥ २२-२७॥

चतुर्भुजा महारौद्री दशहस्ता प्रियातुरा । जगन्माता जगद्धात्री जगती मुक्तिदा परा ॥ २२-२८॥

जगद्धात्री जगत्त्रात्री जगदानन्दकारिणी । जगज्जीवमयी हैमवती माया महाकचा ॥ २२-२९॥

नागाङ्गी संहृताङ्गी च नागशय्यासमागता । कालरात्रिर्दारुणा च चन्द्रसूर्यप्रतापिनी ॥ २२-३०॥

नागेन्द्रनन्दिनी देवकन्या च श्रीमनोरमा । विद्याधरी वेदविद्या यक्षिणी शिवमोहिनी ॥ २२-३१॥

राक्षसी डाकिनी देवमयी सर्वजगज्जया । श्रुतिरूपा तथाग्नेयी महामुक्तिर्जनेश्वरी ॥ २२-३२॥

पतिव्रता पतिरता पतिभक्तिपरायणा । सिद्धिदा सिद्धिसन्दात्री तथा सिद्धजनप्रिया ॥ २२-३३॥

कर्त्रिहस्ता शिवारूढा शिवरूपा शवासना । तमिस्रा तामसी विज्ञा महामेघस्वरूपिणी ॥ २२-३४॥

चारुचित्रा चारुवर्णा चारुकेशसमाकुला । चार्वङ्गी चञ्चला लोला चीनाचारपरायणा ॥ २२-३५॥

चीनाचारपरा लज्जावती जीवप्रदाऽनघा । सरस्वती तथा लक्ष्मीर्महानीलसरस्वती ॥ २२-३६॥

गरिष्ठा धर्मनिरता धर्माधर्मविनाशिनी । विशिष्टा महती माल्या तथा सौमयजनप्रिया ॥ २२-३७॥

भयदात्री भयरता भयानकजनप्रिया । वाक्यरूपा छिन्नमस्ता छिन्नासुरप्रिया सदा ॥ २२-३८॥

ऋग्वेदरूपा सावित्री रागयुक्ता रजस्वला । रजःप्रीता रजोरक्ता रजःसंसर्गवर्द्धिनी ॥ २२-३९॥

रजःप्लुता रजःस्फीता रजःकुन्तलशोभिता । कुण्डली कुण्डलप्रीता तथा कुण्डलशोभिता ॥ २२-४०॥

रेवती रेवतप्रीता रेवा चैरावती शुभा । शक्तिनी चक्रिणी पद्मा महापद्मनिवासिनी ॥ २२-४१॥

पद्मालया महापद्मा पद्मिनी पद्मवल्लभा । पद्मप्रिया पद्मरता महापद्मसुशोभिता ॥ २२-४२॥

शूलहस्ता शूलरता शूलिनी शूलसङ्गिका । पिनाकधारिणी वीणा तथा वीणावती मघा ॥ २२-४३॥

रोहिणी बहुलप्रीता तथा वाहनवर्द्धिता । रणप्रीता रणरता रणासुरविनाशिनी ॥ २२-४४॥

रणाग्रवर्तिनी राणा रणाग्रा रणपण्डिता । जटायुक्ता जटापिङ्गा वज्रिणी शूलिनी तथा ॥ २२-४५॥

रतिप्रिया रतिरता रतिभक्ता रतातुरा । रतिभीता रतिगता महिषासुरनाशिनी ॥ २२-४६॥

रक्तपा रक्तसम्प्रीता रक्ताख्या रक्तशोभिता । रक्तरूपा रक्तगता रक्तखर्परधारिणी ॥ २२-४७॥

गलच्छोणितमुण्डाली कण्ठमालाविभूषिता । वृषासना वृषरता वृषासनकृताश्रया ॥ २२-४८॥

व्याघ्रचर्मावृता रौद्री व्याघ्रचर्मावली तथा । कामाङ्गी परमा प्रीता परासुरनिसिनी ॥ २२-४९॥

तरुणा तरुणप्राणा तथा तरुणमर्दिनी । तरुणप्रेमदा वृद्धा तथा वृद्धप्रिया सती ॥ २२-५०॥

स्वप्नावती स्वप्नरता नारसिंही महालया । अमोघा रुन्धती रम्या तीक्ष्णा भोगवती सदा ॥ २२-५१॥

मन्दाकिनी मन्दरता महानन्दा वरप्रदा । मानदा मानिनी मान्या माननीया मदातुरा ॥ २२-५२॥

मदिरा मदिरोन्मादा मदिराक्षी मदालया । सुदीर्घा मध्यमा नन्दा विनतासुरनिर्गता ॥ २२-५३॥

जयप्रदा जयरता दुर्जय्या सुरनाशिनी । दुष्टदैत्यनिहन्त्री च दुष्टासुरविनाशिनी ॥ २२-५४॥

सुखदा मोक्षदा मोक्षा महामोक्षप्रदायिनी । कीर्तिर्यशस्विनी भूषा भूष्या भूतपतिप्रिया ॥ २२-५५॥

गुणातीता गुणप्रीता गुणरक्ता गुणात्मिका । सगुणा निर्गुणा सीता निष्ठा काष्ठा प्रतिष्ठिता ॥ २२-५६॥

धनिष्ठा धनदा धन्या वसुदा सुप्रकाशिनी । गुर्वी गुरुतरा धौम्या धौम्यासुरविनाशिनी ॥ २२-५७॥

निष्कामा धनदा कामा सकामा कामजीवना । चिन्तामणिः कल्पलता तथा शङ्करवाहिनी ॥ २२-५८॥

शङ्करी शङ्कररता तथा शङ्करमोहिनी । भवानी भवदा भव्या भवप्रीता भवालया ॥ २२-५९॥

महादेवप्रिया रम्या रमणी कामसुन्दरी । कदलीस्तम्भसंरामा निर्मलासनवासिनी ॥ २२-६०॥

माथुरी मथुरा माया तथा सुरभिवर्द्धिनी । व्यक्ताव्यक्तानेकरूपा सर्वतीर्थास्पदा शिवा ॥ २२-६१॥

तीर्थरूपा महारूपा तथागस्त्यवधूरपि । शिवानी शैवलप्रीता तथा शैवलवासिनी ॥ २२-६२॥

कुन्तला कुन्तलप्रीता तथा कुन्तलशोभिता । महाकचा महाबुद्धिर्महामाया महागदा ॥ २२-६३॥

महामेघस्वरूपा च तथा कङ्कणमोहिनी । देवपूज्या देवरता युवती सर्वमङ्गला ॥ २२-६४॥

सर्वप्रियङ्करी भोग्या भोगरूपा भगाकृतिः । भगप्रीता भगरता भगप्रेमरता सदा ॥ २२-६५॥

भगसंमर्दनप्रीता भगोपरि?निवेशिता । भगदक्षा भगाक्रान्ता भगसौभाग्यवर्द्धिनी ॥ २२-६६॥

दक्षकन्या महादक्षा सर्वदक्षा प्रचण्डिका । दण्डप्रिया दण्डरता दण्डताडनतत्परा ॥ २२-६७॥

दण्डभीता दण्डगता दण्डसंमर्दने रता । सुवेदिदण्डमध्यस्था बूर्भुवःस्वःस्वरूपिणी ॥ २२-६८॥

आद्या दुर्गा जया सूक्ष्मा सूक्ष्मरूपा जयाकृतिः । क्षेमङ्करी महाघूर्णा घूर्णनासा वशङ्करी ॥ २२-६९॥

विशालावयवा मेघ्या त्रिवलीवलया शुभा । मदोन्मत्ता मदरता मत्तासुरविनाशिनी ॥ २२-७०॥

मधुकैटभसंहन्त्री निशुम्भासुरमर्दिनी । चण्डरूपा महाचण्डी चण्डिका चण्डनायिका ॥ २२-७१॥

चण्डोग्रा चण्डवर्णा प्रचण्डा चण्डावती शिवा । नीलाकारा नीलवर्णा नीलेन्दीवरलोचना ॥ २२-७२॥

खड्गहस्ता च मृद्वङ्गी तथा खर्परधारिणी । भीमा च भीमवदना महाभीमा भयानका ॥ २२-७३॥

कल्याणी मङ्गला शुद्धा तथा परमकौतुका । परमेष्ठी पररता परात्परतरा परा ॥ २२-७४॥

परानन्दस्वरूपा च नित्यानन्दस्वरूपिणी । नित्या नित्यप्रिया तन्द्री भवानी भवसुन्दरी ॥ २२-७५॥

त्रैलोक्यमोहिनी सिद्धा तथा सिद्धजनप्रिया । भैरवी भैरवप्रीता तथा भैरवमोहिनी ॥ २२-७६॥

मातङ्गी कमला लक्ष्मीः षोडशी विषयातुरा । विषमग्ना विषरता विषरक्षा जयद्रथा ॥ २२-७७॥

काकपक्षधरा नित्या सर्वविस्मयकारिणी । गदिनी कामिनी खड्गमुण्डमालाविभूषिता ॥ २२-७८॥

योगीश्वरी योगमाता योगानन्दस्वरूपिणी । आनन्दभैरवी नन्दा तथा नन्दजनप्रिया ॥ २२-७९॥

नलिनी ललना शुभ्रा शुभ्राननविभूषिता । ललज्जिह्वा नीलपदा तथा सुमखदक्षिणा ॥ २२-८०॥

बलिभक्ता बलिरता बलिभोग्या महारता । फलभोग्या फलरसा फलदा श्रीफलप्रिया ॥ २२-८१॥

फलिनी फलसंवज्रा फलाफलनिवारिणी । फलप्रीता फलगता फलसन्दानसन्धिनी ॥ २२-८२॥

फलोन्मुखी सर्वस्त्त्वा महासत्त्वा च सात्त्विकी । सर्वरूपा सर्वरता सर्वसत्त्वनिवासिनी ॥ २२-८३॥

महारूपा महाभागा महामेघस्वरूपिणी । भयनासा गणरता गणप्रीता महागतिः ॥ २२-८४॥

सद्गतिः सत्कृतिः स्वक्षा शवासनगता शुभा । त्रैलोक्यमोहिनी गङ्गा स्वर्गङ्गा स्वर्गवासिनी ॥ २२-८५॥

महानन्दा सदानन्दा नित्यानित्यस्वरूपिका । सत्यगन्धा सत्यगणा सत्यरूपा महाकृतिः ॥ २२-८६॥

श्मशानभैरवी काली तथा भयविमर्दिनी । त्रिपुरा परमेशानी सुन्दरी पुरसुन्दरी ॥ २२-८७॥

त्रिपुरेशी पञ्चदशी पञ्चमी पुरवासिनी । महासप्तदशी षष्ठी सप्तमी अष्टमी तथा ॥ २२-८८॥

नवमी दशमी देवप्रिया चैकादशी शिवा । द्वादशी परमा दिव्या नीलरूपा त्रयोदशी ॥ २२-८९॥

चतुर्दशी पौर्णमासी राजराजेश्वरी तथा । त्रिपुरा त्रिपुरेशी च तथा त्रिपुरमर्दिनी ॥ २२-९०॥

सर्वाङ्गसुन्दरी रक्ता रक्तवस्त्रोपवीतिनी । चामरी चामरप्रीता चमरासुरमर्दिनी ॥ २२-९१॥

मनोज्ञा सुन्दरी रम्या हंसी च चारुहासिनी । नितम्बिनी नितम्बाढ्या नितम्बगुरुशोभिता ॥ २२-९२॥

पट्टवस्त्रपरिधाना पट्टवस्त्रधरा शुभा । कर्पूरचन्द्रवदना कुङ्कुमद्रवशोभिता ॥ २२-९३॥

पृथिवी पृथुरूपा सा पार्थिवेन्द्रविनाशिनी । रत्नवेदिः सुरेशा च सुरेशी सुरमोहिनी ॥ २२-९४॥

शिरोमणिर्मणिग्रीवा मणिरत्नविभूषिता । उर्वशी शमनी काली महाकालस्वरूपिणी ॥ २२-९५॥

सर्वरूपा महासत्त्वा रूपान्तरविलासिनी । शिवा शैवा च रुद्राणी तथा शिवनिनाद्रिनी ॥ २२-९६॥

मातङ्गिनी भ्रामरी च तथैवाङ्गनमेखला । योगिनी डाकिनी चैव तथा महेश्वरी परा ॥ २२-९७॥

अलम्बुषा भवानी च महाविद्यौघसम्भृता । गृध्ररूपा ब्रह्मयोनिर्महानन्दा महोदया ॥ २२-९८॥

विरूपाक्षा महानादा चण्डरूपा कृताकृतिः । वरारोहा महावल्ली महात्रिपुरसुन्दरी ॥ २२-९९॥

भगात्मिका भगाधाररूपिणी भगमालिनी । लिङ्गाभिधायिनी देवी महामाया महास्मृतिः ॥ २२-१००॥

महामेधा महाशान्ता शान्तरूपा वरानना । लिङ्गमाला लिङ्गभूषा भगमालाविभूषणा ॥ २२-१०१॥

भगलिङ्गामृतप्रीता भगलिङ्गामृतात्मिका । भगलिङ्गार्चनप्रीता भगलिङ्गस्वरूपिणी ॥ २२-१०२॥

स्वयम्भूकुसुमप्रीता स्वयम्भूकुसुमासना । स्वयम्भूकुसुमरता लतालिङ्गनतत्परा ॥ २२-१०३॥

सुराशना सुराप्रीता सुरासवविमर्दिता । सुरापानमहातीक्ष्णा सर्वागमविनिन्दिता ॥ २२-१०४॥

कुण्डगोलसदाप्रीता गोलपुष्पसदारतिः । कुण्डगोलोद्भवप्रीता कुण्डगोलोद्भवात्मिका ॥ २२-१०५॥

स्वयम्भवा शिवा धात्री पावनी लोकपावनी । महालक्ष्मीर्महेशानी महाविष्णुप्रभाविनी ॥ २२-१०६॥

विष्णुप्रिया विष्णुरता विष्णुभक्तिपरायणा । विष्णोर्वक्षःस्थलस्था च विष्णुरूपा च वैष्णवी ॥ २२-१०७॥

अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा । धृतिर्मेधा तथा तुष्टिः पुष्टिरूपा चिता चितिः ॥ २२-१०८॥

चितिरूपा चित्स्वरूपा ज्ञानरूपा सनातनी । सर्वविज्ञजया गौरी गौरवर्णा शची शिवा ॥ २२-१०९॥

भवरूपा भवपर भवानी भवमोचिनी । पुनर्वसुस्तथा पुष्या तेजस्वी सिन्धुवासिनी ॥ २२-११०॥

शुक्राशना शुक्रभोगा शुक्रोत्सारणतत्परा । शुक्रपूज्या शुक्रवन्द्या शुक्रभोग्या पुलोमजा ॥ २२-१११॥

शुक्रार्च्या शुक्रसन्तुष्टा सर्वशुक्रविमुक्तिदा । शुक्रमूर्तिः शुक्रदेहा शुक्राङ्गी शुक्रमोहिनी ॥ २२-११२॥

देवपूज्या देवरता युवती सर्वमङ्गला । सर्वप्रियङ्करी भोग्या भोगरूपा भोगाकृतिः ॥ २२-११३॥

भगप्रेता भगरता भगप्रेमपरा तथा । भगसंमर्दनप्रीता भगोपरि निवेशिता ॥ २२-११४॥

भगदक्षा भगाक्रान्ता भगसौभाग्यवर्द्धिनी । दक्षकन्या महादक्षा सर्वदक्षा प्रदन्तिका ॥ २२-११५॥

दण्डप्रिया दण्डरता दण्डताडनतत्परा । दण्डभीता दण्डगता दण्डसंमर्दने रता ॥ २२-११६॥

वेदिमण्डलमध्यस्था भूर्भुवःस्वःस्वरूपिणी । आद्या दुर्गा जया सूक्ष्मा सूक्ष्मरूपा जयाकृतिः ॥ २२-११७॥

क्षेमङ्करी महाघूर्णा घूर्णनासा वशङ्करी । विशालावयवा मेध्या त्रिवलीवलया शुभा ॥ २२-११८॥

मद्योन्मत्ता मद्यरता मत्तासुरविलासिनी । मधुकैटभसंहन्त्री निशुम्भासुरमर्दिनी ॥ २२-११९॥

चण्डरूपा महाचण्डा चण्डिका चण्डनायिका । चण्डोग्रा च चतुर्वर्गा तथा चण्डावती शिवा ॥ २२-१२०॥

नीलदेहा नीलवर्णा नीलेन्दीवरलोचना । नित्यानित्यप्रिया भद्रा भवानी भवसुन्दरी ॥ २२-१२१॥

भैरवी भैरवप्रीता तथा भैरवमोहिनी । मातङ्गी कमला लक्ष्मीः षोडशी भीषणातुरा ॥ २२-१२२॥

विषमग्ना विषरता विषभक्ष्या जया तथा । काकपक्षधरा नित्या सर्वविस्मयकारिणी ॥ २२-१२३॥

गदिनी कामिनी खड्गा मुण्डमालाविभूषिता । योगेश्वरी योगरता योगानन्दस्वरूपिणी ॥ २२-१२४॥

आनन्दभैरवी नन्दा तथानन्दजनप्रिया । नलिनी ललना शुभ्रा शुभाननविराजिता ॥ २२-१२५॥

ललज्जिह्वा नीलपदा तथा संमुखदक्षिणा । बलिभक्ता बलिरता बलिभोग्या महारता ॥ २२-१२६॥

फलभोग्या फलरसा फलदात्री फलप्रिया । फलिनी फलसंरक्ता फलाफलनिवारिणी ॥ २२-१२७॥

फलप्रीता फलगता फलसन्धानसन्धिनी । फलोन्मुखी सर्वसत्त्वा महासत्त्वा च सात्त्विका ॥ २२-१२८॥

सर्वरूपा सर्वरता सर्वसत्त्वनिवासिनी । महारूपा महाभागा महामेघस्वरूपिणी ॥ २२-१२९॥

भयनाशा गणरता गणगीता महागतिः । सद्गतिः सत्कृतिः साक्षात् सदासनगता शुभा ॥ २२-१३०॥

त्रैलोक्यमोहिनी गङ्गा स्वर्गङ्गा स्वर्गवासिनी । महानन्दा सदानन्दा नित्या सत्यस्वरूपिणी ॥ २२-१३१॥

शुक्रस्नाता शुक्रकरी शुक्रसेव्यातिशुक्रिणी । महाशुक्रा शुक्ररता शुक्रसृष्टिविधायिनी ॥ २२-१३२॥

सारदा साधकप्राणा साधकप्रेमवर्द्धिनी । साधकाभीष्टदा नित्यं साधकप्रेमसेविता ॥ २२-१३३॥

साधकप्रेमसर्वस्वा साधकाभक्तरक्तपा । मल्लिका मालती जातिः सप्तवर्णा महाकचा ॥ २२-१३४॥

सर्वमयी सर्वशुभ्रा गाणपत्यप्रदा तथा । गगना गगनप्रीता तथा गगनवासिनी ॥ २२-१३५॥

गणनाथप्रिया भव्या भवार्चा सर्वमङ्गला । गुह्यकाली भद्रकाली शिवरूपा सताङ्गतिः ॥ २२-१३६॥

सद्भक्ता सत्परा सेतुः सर्वाङ्गसुन्दरी मघा । क्षीणोदरी महावेगा वेगानन्दस्वरूपिणी ॥ २२-१३७॥

रुधिरा रुधिरप्रीता रुधिरानन्दशोभना । पञ्चमी पञ्चमप्रीता तथा पञ्चमभूषणा ॥ २२-१३८॥

पञ्चमीजपसम्पन्ना पञ्चमीयजने रता । ककारवर्णरूपा च ककाराक्षररूपिणी ॥ २२-१३९॥

मकारपञ्चमप्रीता मकारपञ्चगोचरा । ऋवर्णरूपप्रभवा ऋवर्णा सर्वरूपिणी ॥ २२-१४०॥

सर्वाणी सर्वनिलया सर्वसारसमुद्भवा । सर्वेश्वरी सर्वसारा सर्वेच्छा सर्वमोहिनी ॥ २२-१४१॥

गणेशजननी दुर्गा महामाया महेश्वरी । महेशजननी मोहा विद्या विद्योतनी विभा ॥ २२-१४२॥

स्थिरा च स्थिरचित्ता च सुस्थिरा धर्मरञ्जिनी । धर्मरूपा धर्मरता धर्माचरणतत्परा ॥ २२-१४३॥

धर्मानुष्ठानसन्दर्भा सर्वसन्दर्भसुन्दरी । स्वधा स्वाहा वषट्कारा श्रौषट् वौषट् स्वधात्मिका ॥ २२-१४४॥

ब्राह्मणी ब्रह्मसम्बन्धा ब्रह्मस्थाननिवासिनी । पद्मयोनिः पद्मसंस्था चतुर्वर्गफलप्रदा ॥ २२-१४५॥

चतुर्भुजा शिवयुता शिवलिङ्गप्रवेशिनी । महाभीमा चारुकेशी गन्धमादनसंस्थिता ॥ २२-१४६॥

गन्धर्वपूजिता गन्धा सुगन्धा सुरपूजिता । गन्धर्वनिरता देवी सुरभी सुगन्धा तथा ॥ २२-१४७॥

पद्मगन्धा महागन्धा गन्धामोदितदिङ्मुखा । कालदिग्धा कालरता महिषासुरमर्दिनी ॥ २२-१४८॥

विद्या विद्यावती चैव विद्येशा विज्ञसम्भवा । विद्याप्रदा महावाणी महाभैरवरूपिणी ॥ २२-१४९॥

भैरवप्रेमनिरता महाकालरता शुभा । माहेश्वरी गजारूढा गजेन्द्रगमना तथा ॥ २२-१५०॥

यज्ञेन्द्रललना चण्डी गजासनपराश्रया । गजेन्द्रमन्दगमना महाविद्या महोज्ज्वला ॥ २२-१५१॥

बगला वाहिनी वृद्धा बाला च बालरूपिणी । बालक्रीडारता बाला बलासुरविनाशिनी ॥ २२-१५२॥

बाल्यस्था यौवनस्था च महायौवनसंरता । विशिष्टयौवना काली कृष्णदुर्गा सरस्वती ॥ २२-१५३॥

कात्यायनी च चामुण्डा चण्डासुरविघातिनी । चण्डमुण्डधरा देवी मधुकैटभनाशिनी ॥ २२-१५४॥

ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री वाराही वैष्णवी तथा । रुद्रकाली विशालाक्षी भैरवी कालरूपिणी ॥ २२-१५५॥

महामाया महोत्साहा महाचण्डविनाशिनी । कुलश्रीः कुलसङ्कीर्णा कुलगर्भनिवासिनी ॥ २२-१५६॥

कुलाङ्गारा कुलयुता कुलकुन्तलसंयुता । कुलदर्भग्रहा चैव कुलगर्तप्रदायिनी ॥ २२-१५७॥

कुलप्रेमयुता साध्वी शिवप्रीतिः शिवाबलिः । शिवसक्ता शिवप्राणा महादेवकृतालया ॥ २२-१५८॥

महादेवप्रिया कान्ता महादेवमदातुरा । मत्तामत्तजनप्रेमधात्री विभववर्द्धिनी ॥ २२-१५९॥

मदोन्मत्ता महाशुद्धा मत्तप्रेमविभूषिता । मत्तप्रमत्तवदना मत्तचुम्बनतत्परा ॥ २२-१६०॥

मत्तक्रिडातुरा भैमी तथा हैमवती मतिः । मदातुरा मदगता विपरीतरतातुरा ॥ २२-१६१॥

वित्तप्रदा वित्तरता वित्तवर्धनतत्परा । इति ते कथितं सर्वं कालीनामसहस्रकम् ॥ २२-१६२॥

सारात्सारतरं दिव्यं महाविभववर्द्धनम् । गाणपत्यप्रदं राज्यप्रदं षट्कर्मसाधकम् ॥ २२-१६३॥

यः पठेत् साधको नित्यं स भवेत् सम्पदां पदम् । यः पठेत् पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदथ ॥ २२-१६४॥

न किञ्चिद् दुर्लभं लोके स्तवस्यास्य प्रसादतः । ब्रह्महत्या सुरापानं सुवर्णहरणं तथा ॥ २२-१६५॥

गुरुदाराभिगमनं यच्चान्यद् दुष्कृतं कृतम् । सर्वमेतत्पुनात्येव सत्यं सुरगणार्चिते ॥ २२-१६६॥

रजस्वलाभगं दृष्ट्वा पठेत् स्तोत्रमनन्यधीः । स शिवः सत्यवादी च भवत्येव न संशयः ॥ २२-१६७॥

परदारयुतो भूत्वा पठेत् स्तोत्रं समाहितः । सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा महाराजत्वमाप्नुयात् ॥ २२-१६८॥

परनिन्दां परद्रोहं परहिंसां न कारयेत् । शिवभक्ताय शान्ताय प्रियभक्ताय वा पुनः ॥ २२-१६९॥

स्तवं च दर्शयेदेनमन्यथा मृत्युमाप्नुयात् । अस्मात् परतरं नास्ति तन्त्रमध्ये सुरेश्वरि ॥ २२-१७०॥

महाकाली महादेवी तथा नीलसरस्वती । न भेदः परमेशानि भेदकृन्नरकं व्रजेत् ॥ २२-१७१॥

इदं स्तोत्रं मया दिव्यं तव स्नेहात् प्रकथ्यते । उभयोरेवमेकत्वं भेदबुद्ध्या न तां भजेत् ।
स योगी परमेशानि समो मानापमानयोः ॥ २२-१७२॥

॥ श्री बृहन्नीलतन्त्रे भैरवपार्वतीसंवादे कालीसहस्रनाम सम्पूर्णं ॥