श्री ज्योतिर्मणि पीठ !
मणिकूट - नीलकण्ठ

श्री मातंगी महाविद्या !