श्री ज्योतिर्मणि पीठ !
मणिकूट - नीलकण्ठ

सिद्धपीठ श्री नन्दा देवी मन्दिर !